java中的Sort函数,你值得看

基于C语言中的sort如此这么方便,自然而然,java中也有类似C的sort函数。

1.普通数组:Arrays.sort(数组名,开始位置,结束位置)。

2.类中属性排序:

  模板:

class A

{

 int n;

}

class cmp implement Comparator<A>

{

 升序:

 public int compare(A a,A b)

 {

  if(a.n < b.n)

  {

   return 1;

  }

  else if(a.n == b.n)

   return 0;

  else

   return -1;

 }

}

public class B

{

。。。。。。。

。。。。。。。

 A[] = new A[[10];

………………….

 Arrays.sort(A,0,10,new cmp());

}

基本就是这样了

 

下面来看一道题目:

时间限制 1000 ms 内存限制 32768 KB 代码长度限制 100 KB 判断程序 Standard (来自
小小)

题目描述

月饼是中国人在中秋佳节时吃的一种传统食品,不同地区有许多不同风味的月饼。现给定所有种类月饼的库存量、总售价、以及市场的最大需

求量,请你计算可以获得的最大收益是多少。注意:销售时允许取出一部分库存。样例给出的情形是这样的:假如我们有3种月饼,其库存量分别为18、15、10万吨,总售价分别为75、

72、45亿元。如果市场的最大需求量只有20万吨,那么我们最大收益策略应该是卖出全部15万吨第2种月饼、以及5万吨第3种月饼,获得

72 + 45/2 = 94.5(亿元)。

输入描述:

每个输入包含1个测试用例。每个测试用例先给出一个不超过1000的正整数N表示月饼的种类数、以及不超过500(以万吨为单位)的正整数

D表示市场最大需求量。随后一行给出N个正数表示每种月饼的库存量(以万吨为单位);最后一行给出N个正数表示每种月饼的总售价(以亿

元为单位)。数字间以空格分隔。

输出描述:

对每组测试用例,在一行中输出最大收益,以亿元为单位并精确到小数点后2位。

输入例子:

3 20

18 15 10

75 72 45

输出例子:

94.50

代码实现如下:
package package1111;

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

class MoonCake
{
    int    quantity;
    int money;
    double unitprice;
}
class cmp implements Comparator<MoonCake>
{
    public int compare(MoonCake A , MoonCake B)
    {
        if(A.unitprice < B.unitprice)
        {
            return 1;
        }
        else if(A.unitprice == B.unitprice)
        {
            return 0;
        }
        else
        {
            return -1;
        }
    }
}
public class Main
{
    public static MoonCake num[] = new MoonCake[1005];
    public static void main(String []args)
    {
        Scanner cin = new Scanner(System.in);
        int N,D;
        N = cin.nextInt();
        D = cin.nextInt();
        for(int i = 0 ; i < N ; i++)
        {
            num[i] = new MoonCake();
            num[i].quantity = cin.nextInt();
        }
        for(int i = 0 ; i < N ; i++)
        {
            num[i].money = cin.nextInt();
            num[i].unitprice = num[i].money*1.0/num[i].quantity;
        }
        Arrays.sort(num,0,N,new cmp());
        double sum = 0;
        for(int i = 0 ; i < N ; i++)
        {
            if(num[i].quantity < D)
            {
                sum += num[i].money;
                D = D - num[i].quantity;
                continue;
            }
            else if(num[i].quantity == D)
            {
                sum += num[i].money;
            }
            else
            {
                sum += D*num[i].unitprice;
            }
            break;
        }
        String output = String.format("%.2f", sum);
        System.out.print(output);
    }
}